Polityka prywatności

Powrót

I. Polityka ochrony danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Portalu tvp.pl

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w portalu tvp.pl zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rejestracja w Portalu nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz skorzystania z usługi Newsletter. W celu ułatwienia skorzystania z niektórych usług dostępnych na Portalu, formularze zaproponowane na dedykowanych stronach mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z usługi zaproponowanej w Portalu. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez TVP wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Zakres danych

Na potrzeby świadczenia usług na Portalu przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko, kod pocztowy, nr telefonu, kraj pochodzenia, nr abonenta RTV. Dodatkowo na Portalu zbieramy także informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP) oraz w plikach Cookies (więcej na ten temat w Polityce Cookies). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Portal.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest: Telewizja Polska Spółka Akcyjna w likwidacji, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000100679 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, numer identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987, kapitał zakładowy wpłacony całkowicie w wysokości 286 596 500,00 zł.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez TVP oraz Zaufanych Partnerów TVP i Partnerów z IAB , za zgodą osób, których dotyczą lub w oparciu o uzasadniony interes administratora, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. TVP może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia Usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług oraz w celach marketingowych, analitycznych, statystycznych szerzej opisanych w Polityce Cookies.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu jest przede wszystkim zgoda udzielana przez Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda Użytkownika może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Dane osobowe przetwarzane mogą być również w ograniczonym zakresie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu TVP polegającego na prawidłowym świadczeniu usługi Portalu – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, dla których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, co przy braku odpowiednich zabezpieczeń związane może być z ewentualnym ryzykiem. Transfer danych odbywa się wtedy na podstawie art. 49 ust. 1 lit a) RODO – wyraźna zgoda Użytkownika. 

Telewizja Polska każdorazowy transfer danych do państw trzecich stara się zawsze zabezpieczyć za pomocą środków bezpieczeństwa wskazanych w RODO, w szczególności poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zobowiązują podmiot otrzymujący dane do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez TVP przez okres świadczenia usługi Portalu lub/i do momentu wycofania dobrowolnie udzielonej zgody przez Użytkownika. Okresy te mogą zostać przedłużone wyłącznie w przypadku konieczności dochodzeni, ustalenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych TVP w ramach usługi Konto Użytkownika (po przejściu procedury weryfikującej tożsamość Użytkownika, polegającej na podaniu hasła), w zakładce „MOJE DANE”. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika, co wymaga zaznaczenia opcji „Usuń Konto” na Koncie Użytkownika. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej podanego w ramach usługi Newsletter wymaga połączenia się ze stroną TVP przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi. 


Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych na Portalu, może się zwrócić bezpośrednio do TVP z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.

W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług na Portalu, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. w likwidacji ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Dla celów bezpieczeństwa w razie podejrzenia, że Konto Użytkownika mogło zostać naruszone, np. poprzez nieuprawniony dostęp do loginu i hasła służących do logowania na Portalu, należy niezwłocznie skontaktować się obsługą administracyjną Portalu pod adresem e-mail pomoc@tvp.pl.

Odbiorcy danych osobowych

TVP przekazuje dane Użytkowników pozyskiwane na Portalu wyłącznie Zaufanym Partnerom TVP i Partnerom z IAB , którzy wykorzystują dane za zgodą i w celach określonych przez Użytkownika. Listy Zaufanych Partnerów TVP oraz Partnerów z IAB dostępne są w Ustawieniach zaawansowanych . Dane przekazywane partnerom dotyczą wyłącznie informacji pozyskiwanych z wykorzystaniem plików Cookies lub innych podobnych technologii, przy czym każdy z Użytkowników może samodzielnie zdecydować komu i w jakim celu jego dane zostaną przekazane z poziomu Ustawień zaawansowanych. 


Ze względów technicznych TVP może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkowników, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanych powyżej celów ich przetwarzania. W takiej sytuacji powierzone do przetwarzania dane będą przetwarzane przez podmioty trzecie w imieniu TVP i wyłącznie w celach określonych przez TVP. 

Zgoda na wykorzystanie danych dla niektórych z Zaufanych Partnerów TVP oraz IAB związana może być z transferem danych do Stanów Zjednoczonych lub innych państw trzecich (nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein). W związku z powyższym informujemy o ewentualnym ryzyku, z którym wiązać się może przekazanie danych do państw trzecich, polegającym na możliwym braku odpowiedniego stopnia ochrony osób fizycznych, związanego z przetwarzaniem ich danych osobowych, który gwarantowany jest przepisami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), z uwagi na brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń.

Niezbędność podania danych osobowych przez Użytkownika

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ani warunkiem zawarcia umowy. Natomiast korzystanie z wybranych Usług może wymagać wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. podczas rejestracji Konta Użytkownika, a także formularzy wypełnianych przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do niektórych z wybranych Usług. Uzyskanie dostępu do Strefy ABO wymaga w szczególności zgody Użytkownika na uzyskanie przez TVP od Poczty Polskiej informacji, czy Użytkownik opłacił Abonament RTV. Konsekwencją nie podania swoich danych może więc być brak możliwości korzystania przez Użytkownika z wybranych Usług. 


TVP przetwarza dane użytkowników przy wykorzystaniu plików Cookies lub innych podobnych technologii, bez ich zgody, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu wyłącznie w sytuacjach, kiedy jest to konieczne dla dostarczenia i prawidłowego działania Portalu, tj. utrzymanie i wsparcie techniczne Portalu, zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie błędów, pomiary statystyczne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Portalu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Cookies.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach Portalu nie są poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, poza wykorzystywaniem plików Cookies i innych podobnych technologii na potrzeby wyświetlania Użytkownikom dostosowanych do nich reklam (tworzenie profilu spersonalizowanych reklam i treści, wybór spersonalizowanych reklam i treści). Więcej informacji o możliwości wyłączenia plików cookies w Polityce Cookies.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. TVP wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Portalu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.

Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.